Jouta stamboom

geschiedenis van een familie

Inloggen Jouta

Op het openbare deel van deze site publiceren we de gegevens van Eelke Eelkes Jouta (1844) en zijn vrouw Berber Sjoerd Joustra (1841). We gaan in op de voorouders van de stamhouder. De gegevens van de drie kinderen van Eelke en Berber, Sytse, Sjoerd en Jouke, (en verdere familie) zijn om privacy-redenen verborgen achter een inlog. Familie kan een wachtwoord aanvragen via het contactformulier op deze site. 


Eelke Eelkes Jouta (IVb) wordt op 8 april 1844 in Holwerd geboren en trouwt op 20 mei 1869 met Berber Sjoerds Joustra (9 juni 1841). Berber is een dochter van Sjoerd Berends Joustra (1804), wagenaar te Holwerd en Jantje Sipkers Visser (1811). Ze krijgen drie kinderen: Sjoerd (Va), Sytze (Vb) en Jouke (Vc). Meer hierover op het besloten deel.

Eelke en Berber zijn boer en boerin en wonen op de Woeste hoeve in Holwerd. Het schilderij waar bijgaande foto van gemaakt is, is van achterkleinkind Sytse uit Ferwert. Eelke overlijdt op 11 februari 1891, zijn vrouw Berber op 16 mei 1909 in Holwerd. 

Eelke is het zevende kind van Eelke Sytses Jouta (III) (27 november 1807 - 1850) en Yttje Christiaans Oberman (23 juni 1812, Rinsumageest; overleden 2 september 1882).  Aukje (1834), Sytse (1836), Sytse (1837), Christiaan (1839), Akke (1842), Antje (1842) en zijn jongere zusje Dieuwke (1846).

Eelke Sytses (III) is enigst kind van Sytse Joutes Jouta (II) (1776-14 november 1826) en Antje Eelkes Dantuma (1769, Driesum - 24 september 1826 Dantumawoude). Rond 1811 wordt de achternaam Jouta gekozen door Sytse Joutes. Zijn vrouw kiest dan voor Dantuma. Volgens Philippus Breuker werd in de Dongeradielen vaak gekozen voor de uitgang -a, toen Napoleon opdracht gaf een achternaam te kiezen. In andere delen van Friesland werd gekozen voor -stra ('wonend op', zoals Terpstra) of -sma ('zoon van', zoals Geertsma). 

Sytse Joutes (II) is de zoon van Joute Sytses (I) en Gelske Harkes (1761) uit Zwaagwesteinde. Joute zijn naam wordt vermeld in 1768 in de lijst van criminele sententies van Noord-oost Friezen. Met een maat, Sjoerd Mients, zou hij op 26 april geprobeerd hebben om iets te stelen van het erf van een andere boer. 

 

De generatiecijfers corresponderen met de getallen in de beschrijvende teksten in de andere menu's. 

We proberen de gegevens actueel te houden. Aanvullingen, verbeteringen en foto's zijn zeer welkom via het contactformulier. 

I. Joute Sytses

getrouwd 15-11-1761 Gelske Harkes

Uit deze relatie:

 1. Sytse Joutes volgt II

 II. Jouta, Sytse Joutes, geb. 1776, ovl. 14-10-1826

 Dantuma, Antje Eelkes, geb. Driesum 1769, ovl. Dantumawoude 24-9-1826

Uit deze relatie:

 1. Eelke volgt III

 III. Jouta, Eelke Sytses, geb. 27-11-1807, ovl. 1850

getrouwd 8-12-1833 Yttje Christiaans Oberman, geb. Rinsumageest 23-6-1812, ovl. Westdongeradeel 2-9-1882

Uit deze relatie:

 1. Jouta, Aukje Eelkes, geb. Rinsumageest 20-5-1834, ovl. 1912, Kuipers, Joute Jans
 2. Jouta, Sytse Eelkes, geb. 18-4-1836, ovl. 16-5-1837
 3. Jouta, Sytse Eelkes, geb. Dantumadeel 24-9-1837, ovl. Dantumadeel 1854
 4. Christiaan volgt IVa
 5. Jouta, Akke Eelkes, geb. 1842
 6. Jouta, Antje Eelkes, geb. 1842, Bosma, Jochum
 7. Eelke volgt IVb
 8. Jouta, Dieuwke Eelkes, geb. Rinsumageest 15-10-1849, ovl. 1866

IVa. Jouta, Christiaan Eelkes, geb. Rinsumageest 7-8-1839, ovl. Holwerd 1884

getrouwd  Bilker, Berber Jans, geb. 1839

Uit deze relatie:

 1. Jouta, Aaltsje Christ, geb. Holwerd, getrouwd Bijlstra, Geert

IVb. Jouta, Eelke Eelkes, geb. Holwerd 8-4-1844, ovl. 11-2-1891

getrouwd 20-5-1869 Joustra, Berber Sjoerds, geb. 9-6-1841, ovl. Holwerd 16-5-1909

Uit deze relatie:

 1. Sjoerd volgt Va
 2. Sytze volgt Vb
 3. Jouke volgt Vc

( De overige gegevens worden openbaar na inloggen. )

Va. Jouta, Sjoerd  Eelkes, geb. 1-4-1870, ovl. 23-6-1946

 getrouwd   Blom, Rienkje, geb. Westdongeradeel 14-7-1873, ovl. Dokkum 23-6-1946

Uit deze relatie:

 1. Jouta, Maaike Sjoerds, geb. Holwerd 24-2-1905, ovl. Leeuwarden 2-7-1952
 2. Eelke volgt VIa

 

Vb. Jouta, Sytze  Eelkes, geb. 13-4-1873

 getrouwd 12-6-1902 Blom, Geertje, geb. Brantgum 19-7-1876, ovl. 7-12-1952

Uit deze relatie:

 1. Eelke volgt VIb
 2. Hans volgt VIc
 3. Maaike volgt VId

 

Vc. Jouta, Jouke  Eelkes, geb. Holwerd 15-9-1876, ovl. Holwerd 15-4-1947

 Wiersma, Jantsje  Klazes, geb. Brantgum 23-8-1876, ovl. Holwerd 24-4-1947

Uit deze relatie:

 1. Hendrikje volgt VIe
 2. Berber volgt VIf
 3. Jouta, Eelke Joukes, geb. 21-5-1908, ovl. 10-4-2000, Veldema, Jantje, geb. Holwerd 5-6-1909, ovl. Ternaard 8-6-1994
 4. Atje volgt VIg

 

VIa. Jouta, Eelke  Sjoerds, geb. Holwerd 16-6-1908, ovl. Dantumadeel 24-1-1988

 Stralen, Beitske van,, geb. Maastricht 1-11-1914, ovl. Burgum 6-11-2005

Uit deze relatie:

 1. Rini volgt VIIa

 

VIb. Jouta, Eelke  Sytzes, geb. 19-5-1903, ovl. 25-1-1982

 Blom, Trijntje, geb. Anjum 6-5-1904, ovl. Burgum 10-9-1989

Uit deze relatie:

 1. Sytze volgt VIIb
 2. Maartje volgt VIIc

 

VIc. Jouta, Hans  Sytzes, geb. 4-5-1906, ovl. 30-3-1982

 Bemmel, Johanna van,, geb. Hilversum 14-12-1909, ovl. 17-11-1995

Uit deze relatie:

 1. Hans volgt VIId
 2. Jantje volgt VIIe
 3. Sytse volgt VIIf

 

VId. Jouta, Maaike  Sytzes, geb. Holwerd 7-5-1911, ovl. Het Bildt 1-6-1990

 Dijk, Waling van,, geb. St.Annaparochie 16-9-1905, ovl. Leeuwarden 4-3-1967

Uit deze relatie:

 1. Simon volgt VIIg
 2. Anton volgt VIIh
 3. Dijk, Geertje van, Walings, geb. 1944

 

VIe. Jouta, Hendrikje  Joukes, geb. 18-6-1903, ovl. 25-11-1986

 Bouma, Anne  Gerrits, geb. Franeker 6-1-1898, ovl. Franeker 20-1-1962

Uit deze relatie:

 1. Jantje volgt VIIi

 

VIf. Jouta, Berber  Joukes, geb. 6-4-1905, ovl. 11-10-1993

getrouwd 7-5-1931 Bruin, Jan de,  Hendriks, geb. Holwerd 1-4-1906, ovl. Leeuwarden 19-8-1962

Uit deze relatie:

 1. Hendrik volgt VIIj
 2. Jantje volgt VIIk

 

VIg. Jouta, Atje  Joukes, geb. Holwerd 22-8-1921, ovl. Wommels 29-9-1993

getrouwd 15-8-1948 Geertsma, Jacob Goasse, geb. Holwerd 13-12-1921, ovl. Wommels 12-12-1993

Uit deze relatie:

 1. Geertsma, Froukje, geb. Nes W.D. 23-9-1950, Abma, Gerben Willem, geb. 12-7-1942
 2. Jouke Eelke volgt VIIl
 3. Geertsma, Jantje, geb. Wommels 6-2-1955, Bruinsma, Peter Fonger, geb. Amsterdam 24-12-1956
 4. Dirk volgt VIIm

 

VIIa. Jouta, Rini  Eelkes, geb. 1957,  Wouda, S

Uit deze relatie:

 1. Wouda, Niels
 2. Wouda, Jelmar
 3. Wouda, Annika

 

VIIb. Jouta, Sytze  Eelkes, geb. Westdongeradeel 23-2-1930, ovl. Drachten 6-8-2001

 Hofstra, Geartsje, geb. 30-4-1931, ovl. 31-3-2004

Uit deze relatie:

 1. Eelke volgt VIIIa
 2. Jouta, Nienke, geb. 9-8-1969
 3. Renie volgt VIIIb

 

VIIc. Jouta, Maartje  Eelkes, geb. Leeuwarden 16-3-1935, ovl. Hurdegaryp 14-10-2004

 Westra, Egbert

Uit deze relatie:

 1. Westra, Nynke
 2. Westra, Francisca

 

VIId. Jouta, Hans  Hanses, geb. Waaxens 18-5-1938, ovl. Nieuwkoop 18-10-2012, getrouwd   Molenaar, Diny

Uit deze relatie:

 1. Jouta, Carin
 2. Jouta, Hans-Wim
 3. Jouta, Remco

 

VIIe. Jouta, Jantje  Hanses, geb. Holwerd 30-7-1945, ovl. 30-1-2014, getrouwd   Homan, Coen

Uit deze relatie:

 1. Homan, Leonard
 2. Homan, Wouter

 

VIIf. Jouta, Sytse  Hanses

Uit de relatie met: Anema, Anna

 1. Jouta, Hans Sytses, geb. 1966, getrouwd Groot, Doete de,
 2. Jouta, Wytse Sytses, geb. 1975, getrouwd Bakker, Annigje
 3. Jouta, Hanneke Sytses, geb. 1975, getrouwd Hazewindus, Willem

 

VIIg. Dijk, Simon van,  Walings, geb. St.Annaparochie 14-5-1936

Uit de relatie met: Koehorst, J

 1. Dijk, Simone van,

 

VIIh. Dijk, Anton van,  Walings, geb. 1-4-1943, ovl. 30-4-1999

getrouwd   Jousma, Wiep

Uit deze relatie:

 1. Dijk, Walter van, Antons
 2. Dijk, Jacob van, Antons
 3. Dijk, Renée van, Antons

 

VIIi. Bouma, Jantje  Annes, geb. Franeker 31-7-1931, ovl. 12-1-2017

 Hoekstra, Tjalling, geb. Oosterbierum 4-9-1931, ovl. 18-8-2013

Uit deze relatie:

 1. Hendrikje Minke volgt VIIIc

 

VIIj. Bruin, Hendrik de,  Jans, geb. Leeuwarden 29-5-1933, ovl. Leeuwarden 17-10-2006

 Terpstra, Christina Maria, geb. Leeuwarden 8-9-1935

Uit deze relatie:

 1. Sietske volgt VIIId
 2. Berber volgt VIIIe
 3. Jan Hendrik volgt VIIIf

 

VIIk. Bruin, Jantje de,  Jans, geb. Leeuwarden 21-11-1935, ovl. Geldrop 12-7-2009

 Poorte, Albert H., geb. Leeuwarden 14-7-1934, ovl. Geldrop 6-11-2003

Uit deze relatie:

 1. Hans volgt VIIIg
 2. Berber volgt VIIIh

 

VIIl. Geertsma, Jouke Eelke, geb. Nes 6-9-1952

getrouwd 16-9-1982 Werff, Catharina Anna Maria van der,, geb. Bolsward 27-5-1955

Uit deze relatie:

 1. Geertsma, Steven Jacob, geb. Franeker 1983
 2. Geertsma, Paul Harmen, geb. Franeker 1985

 

VIIm. Geertsma, Dirk, geb. Wommels 28-3-1959

Uit de relatie met: Lei, Sjoukje , geb. Rinsumageest 10-2-1959

 1. Geertsma, Jurjen, geb. Julianadorp 13-3-1990
 2. Geertsma, Atsje Rixt, geb. Julianadorp 24-10-1991

 

VIIIa. Jouta, Eelke  Sytzes, geb. 24-8-1956

 Veer, Yvonne V. van der,

Uit deze relatie:

 1. Jouta, Sytze Eelkes, geb. 1988
 2. Jouta, Jeltsje Eelkes
 3. Jouta, Geartsje Eelkes

 

VIIIb. Jouta, Renie

 Kinderman, Henk

Uit deze relatie:

 1. Kinderman, Albert, geb. 17-8-1988
 2. Kinderman, Irene

 

VIIIc. Hoekstra, Hendrikje Minke, geb. Leeuwarden 2-5-1969

 Greidanus, Durk, geb. 29-9-1969

Uit deze relatie:

 1. Greidanus, Tsjalle
 2. Greidanus, Baukje

 

VIIId. Bruin, Sietske de,  Hendriks, geb. Leeuwarden 7-12-1964

 Blaauwbroek, Alex, geb. 1-11-1959

Uit deze relatie:

 1. Blaauwbroek, Lisa Christina, geb. Leeuwarden 10-6-1996
 2. Blaauwbroek, Inge Fietje, geb. Leeuwarden 10-11-1996

 

VIIIe. de Bruin, Berber  Hendriks, geb. Leeuwarden 7-12-1964

 Hulzinga, Jacob Abel, geb. Leeuwarden 17-4-1963

Uit deze relatie:

 1. Hulzinga, Iris Christina, geb. Leeuwarden 17-1-1991
 2. Hulzinga, Sebastian Jan, geb. Leeuwarden 2-10-1992
 3. Hulzinga, Daniël Hendrik, geb. Leeuwarden 16-7-1995

 

VIIIf. Bruin, Jan Hendrik de,  Hendriks, geb. 25-12-1969

 Lodema, Helga  Hessels, geb. 22-6-1970

Uit deze relatie:

 1. Bruin, Joost de,, geb. 1-2-1996

 

VIIIg. Poorte, Hans, geb. Zwolle 24-3-1960

 Mols, Rosita Gerarda, geb. 13-1-1962

Uit deze relatie:

 1. Poorte, Stephanie Rosalie, geb. Tilburg 16-6-1989
 2. Poorte, Michelle Janine, geb. Tilburg 12-10-1990
 3. Poorte, Jeroen Albert, geb. Jette (Brussel) 27-1-1993
 4. Poorte, Victor Kees, geb. Jette (Brussel) 31-12-1994

 

VIIIh. Poorte, Berber, geb. Leeuwarden 2-3-1962

 Horsten, Ben

Uit deze relatie:

 1. Horsten, Brenda, geb. Tilburg 21-2-2002